جستجو مقاله

مقالات

تعداد۱مقاله یافت شد

مولف:  اکرم ارجح - مولف:  خدیجه شکوهی -
این مسجد از کهن‌ترین مساجد اندونزى است