جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۳مقاله یافت شد

مولف:  گئورگ بودروس ( د. ایرانیکا )
امیرنشین‌پیشین‌چترال‌، به‌خصوص‌ناحیه جنوبی‌آن‌، یکی‌از چند زبانه‌ترین‌مناطق‌هندوکش‌است‌
مولف:  مريم حسينى‌آهق

زکات فطره، زکاتی واجب در عید فطر.