جستجو مقاله

مقالات

تعداد۲مقاله یافت شد

امیرنشین‌پیشین‌چترال‌، به‌خصوص‌ناحیه جنوبی‌آن‌، یکی‌از چند زبانه‌ترین‌مناطق‌هندوکش‌است‌

زكات فطره، زكاتى واجب در عيد فطر.