جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۱۱مقاله یافت شد

مولف:  سید احمد هاشمی و محمد عليزاده و محمدهادى طلعتى

رشد جمعيت، افزايش شمار مردم ساكن يك كشور يا منطقه در بازهاى معيّن از زمان. ميزان رشد جمعيت نيز در بازة زمانى مفروض از تقسيم مقدار افزايش جمعيت در اين بازه بر مقدار جمعيت در ابتداى بازه بهدست مىآيد.