جستجو مقاله

مقالات

تعداد۱۱مقاله یافت شد

رجب، نام هفتمین ماه سال در گاه‌شمارى هجرى قمرى و یکى از ماههاى حرام.

رمضان (ماه رمضان)، نهمين ماه سال در گاه‌شمارى هجرى قمرى، زمان انجام اعمال و فرايض روزه.

رازى، محمدبن زكريا، طبيب، كيميادان و فيلسوف قرن سوم و چهارم

دومين رئيسجمهور ايران پس از انقلاب اسلامى.

رسالةالحقوق، رسالهاى در باب حقوق اخلاقى واجب بر انسان از امامسجاد عليهالسلام به روايت ابوحمزه ثُمالى*.

روزبه، رضا، مدرّس فيزيك و از بنيانگذاران تعليم و تربيت نوين اسلامى در ايران و نخستين مدير دبيرستان علوى.

نام ماههاى سوم و چهارم سال در گاه‌شمارى هجرى قمرى و نيز بخشى از سال در همين گاه‌شمارى.

رؤيت هلال، ديدن و يافتن ماه در شبهاى آغاز ماه قمرى.

   روزه، از مباحث مهم فقهى درباره يكى از عبادات اسلامى كه در آن براى قرب به خدا از انجامدادن برخى كارها مانند خوردن و آشاميدن از اذان صبح تا اذان مغرب پرهيز مىشود.

رهى معيّرى، شهرت محمدحسن معيرى، متخلص به رهى، شاعر و ترانه‌سراى مشهور معاصر.