جستجو مقاله

مقالات

تعداد۵۶مقاله یافت شد

موسیقى‌دان ایرانى و نوازنده سه‌تار
دانشمند تقویم‌نویس معاصر ایرانى
خاندان حکومتگر ترکمن‌تبار از ایلهاى قزلباش، که نام خود را به خاستگاه و بیگ‌نشین نیمه‌مستقل خویش در جنوب‌شرقى آناطولى داده‌است
لقب شخصیتى در قرآن که اختلافهاى اساسى درباره هویت، دوره تاریخى و جزئیات سرگذشت او بحثهاى پردامنه‌اى را در منابع اسلامى در پى داشته‌است

يازدهمين ماه سال در گاهشمارى هجرى قمرى و يكى از ماههاى حرام در اين گاهشمارى.

ذِى‌الْقُربى، تعبيرى قرآنى به معناى خويشاوند رَحِمى و نَسَبى.