جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۵۶مقاله یافت شد

مولف:  ولی اللّه کاوسی
موسیقى‌دان ایرانى و نوازنده سه‌تار
مولف:  رحیم رئیس نیا
خاندان حکومتگر ترکمن‌تبار از ایلهاى قزلباش، که نام خود را به خاستگاه و بیگ‌نشین نیمه‌مستقل خویش در جنوب‌شرقى آناطولى داده‌است
مولف: 
لقب شخصیتى در قرآن که اختلافهاى اساسى درباره هویت، دوره تاریخى و جزئیات سرگذشت او بحثهاى پردامنه‌اى را در منابع اسلامى در پى داشته‌است
مولف:  فرید قاسملو

يازدهمين ماه سال در گاهشمارى هجرى قمرى و يكى از ماههاى حرام در اين گاهشمارى.

مولف:  بمانعلى دهقان اسماعيل باغستانى

ذِى‌الْقُربى، تعبيرى قرآنى به معناى خويشاوند رَحِمى و نَسَبى.