جستجو مقاله

مقالات

تعداد۵۶مقاله یافت شد

صحابى و از رهبران خوارج* در جنگ نهروان
عالم و محدّث امامى قرن دوم
لقب ابوالحارث غَیْلان‌بن عُقبة، شاعر و از عشاق معروف عصر اموى
ذوالریاستین ← فضل‌بن سهل#
قطب سلسله نعمت‌اللهى ذوالریاستینى/ مونس‌علیشاهى، واعظ، شاعر، روزنامه‌نگار و آزادى‌خواه دوره مشروطه
ذوالشهادتین ← خزیمة‌بن ثابت#
نام شمشیر معروف امام‌على علیه‌السلام
از حاکمان شورشى سلسله زندیه (حک : 1164ـح 1208)
شاعر قصیده‌سراى قرن هفتم
خاندان حکومتگر از ممالیک مصر در سده‌هاى یازدهم و دوازدهم