جستجو مقاله

مقالات

تعداد۵۶مقاله یافت شد

واحدى در اندازه‌گیرى طول، سطح و حجم، و پیمایش زاویه‌اى در آسمان
ذَرع ← ذِراع#
راوى امامى قرن دوم و از اصحاب امام‌صادق علیه‌السلام
ایران‌شناس، پژوهشگر تاریخ هنر ایران و از کارشناسان برجسته آثار هنرى
ذُکاءالملک ← فروغى، محمدعلى#
مفهوم و اصطلاحى قرآنى و حدیثى و عرفانى به معناى یادکردن خدا
فرقه‌اى در بلوچستان و مکران
شهر و مرکز استانى به همین نام در یمن
قراردادى میان کفار و حاکم اسلامى که براساس آن با پرداخت جزیه* و التزام به مقرراتى خاص، جان و مال و حقوق کفار تأمین مى‌شود
اصطلاحى در فقه و حقوق به معناى محلّ اعتبارىِ تعهدات و تکالیف الزامى انسان، به‌ویژه محلّ دیون و تعهدات مالى