جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۵۶مقاله یافت شد

مولف:  نسترن طباطبایی
واحدى در اندازه‌گیرى طول، سطح و حجم، و پیمایش زاویه‌اى در آسمان
مولف:  معصومه میرسعیدی
ایران‌شناس، پژوهشگر تاریخ هنر ایران و از کارشناسان برجسته آثار هنرى
مولف:  سعید شفیعی - مولف:  فریده محرمی و بابک عباسی -
مفهوم و اصطلاحى قرآنى و حدیثى و عرفانى به معناى یادکردن خدا
مولف:  جواد مرشدلو
فرقه‌اى در بلوچستان و مکران
مولف:  زهرا رضایی نسب و عباس احمدوند
شهر و مرکز استانى به همین نام در یمن
مولف:  سعید عدالت نژاد
قراردادى میان کفار و حاکم اسلامى که براساس آن با پرداخت جزیه* و التزام به مقرراتى خاص، جان و مال و حقوق کفار تأمین مى‌شود
مولف:  فائزه مقتدایی
اصطلاحى در فقه و حقوق به معناى محلّ اعتبارىِ تعهدات و تکالیف الزامى انسان، به‌ویژه محلّ دیون و تعهدات مالى