جستجو مقاله

مقالات

تعداد۵۶مقاله یافت شد

ذات الکرسى ]←ضمیمه دانشنامه[#
تخلص عوض‌چلبى، شاعر دیوانى عثمانى در قرن دهم
شاعر صوفى عثمانى در نیمه نخست قرن دوازدهم
سیاستمدار مسلمان هند و سومین رئیس‌جمهور این کشور
نام عربى مگس و گاه گروهى از حشرات، همچون پروانه و زنبور عسل، در آثار دوره اسلامى
اصطلاحى فقهى به معناى بریدن حلقوم حیوانات با آداب و شروط ویژه شرعى براى حلال‌شدن گوشت و پاک‌شدن اجزاى مرده آنها
ذبیحه ← ذبح#
مهم‌ترین و مفصّل‌ترین اثر اسماعیل‌بن حسین جرجانى*
اصطلاح و مفهومى برگرفته از قرآن و حدیث که بحث از آن به کلام، فلسفه و عرفان اسلامى راه یافته‌است
نام عربى گروهى از حشرات بیمارى‌زا و سمّى در آثار دوره اسلامى