جستجو مقاله

مقالات

تعداد۵۶مقاله یافت شد

از همخوانها، یازدهمین حرف الفباى فارسى، نهمین حرف الفباى عربى، سیزدهمین حرف الفباى اردو، یازدهمین حرف الفباى ترکى عثمانى، نهمین حرف در ترتیب الفباى ابتثى و حرف بیست‌وپنجم از الفباى ابجدى است که آن را ذال معجمه یا ذال منقوطه نیز مى‌نامند
ذات ← ذات و ذاتى#
ورم گرم و دردناک ناحیه سینه
از ابزارهاى رصدى رایج در دوره اسلامى، براى تعیین طول و عرض دایرة‌البروجى اجرام آسمانى و نیز اندازه‌گیرى فاصله زاویه‌اى بین آنها
ذات الرِقاع ← استخاره#
از غزوات پیامبر اکرم صلى‌اللّه علیه‌وآله‌وسلم
التهاب بافت ریه براثر عوامل متنوعى چون باکتریها، قارچها، ویروسها و انگلها

ذاتُ السَّلاسِل، عنوان دو نبرد در صدر اسلام.

از ابزارهاى نجومى رایج در دوره اسلامى براى اندازه‌گیرى فاصله سمت‌الرأسى اجرام سماوى، فاصله بین دو کوکب، اندازه اجسام (قطر ظاهرى یا ارتفاع جسم) و فاصله بین دو جسم
نخستین نبرد بزرگ دریایى مسلمانان و رومیان در سال 31 یا 34 هجرى