جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۹۸مقاله یافت شد

مولف:  گروه زبان و ادبیات
شاعر و ادیب ایرانی و مدرّس زبان و ادبیات فارسی در ترکیه
مولف:  احمد صافی
نهادی عمومی و دولتی برای تربیت دبیران مدارس دورة متوسطه
مولف:  سیدفرید قاسمی
از مجله‌های ادبی اواخر عهد قاجار، به مدیریت محمدتقی بهار* در تهران
مولف:  مقصود فراستخواه - مولف:  پروین قدسی زاد - مولف:  احمد هاشمی - مولف:  حسن اسدی - مولف:  منیژه صدری - مولف:  محمد مالکی - مولف:  اصغر صادقی یکتا - مولف:  علی محمد طرفداری -

نهاد آموزش عالی در دوره جدید

مولف:  علی محمد طرفداری - مولف:  رحیم نیکبخت - مولف:  بهروز طیرانی - مولف:  پریسا کرم رضایی -
از مهم‌ترین و قدیم‌ترین دانشگاههای اسلامی شبه‌قارة هند در شهر علیگره، که تأسیس آن حاصل نهایی نهضت علیگره و تلاشهای سرسیداحمدخان* در این نهضت به‌شمار می‌رود
مولف:  سعید طاوسی مسرور
از کتابخانه‌های مصر که پس از کتابخانة اسکندریه*، دارالکتب المصریه* و معهدالمخطوطات العربیة* چهارمین کتابخانة مهم این کشور است
مولف:  یان یاست ویتکام
بزرگ‌ترین کتابخانة دانشگاهی هلند با منابع مهم در مطالعات شرق‌شناسی