جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۳۳مقاله یافت شد

مولف:  گروه زبان و ادبیات
شاعر و ادیب ایرانى و مدرّس زبان و ادبیات فارسى در ترکیه
مولف:  احمد صافی
نهادى عمومى و دولتى براى تربیت دبیران مدارس دورة متوسطه
مولف:  سیدفرید قاسمی
از مجله‌هاى ادبى اواخر عهد قاجار، به مدیریت محمدتقى بهار* در تهران
مولف:  مقصود فراستخواه - مولف:  پروین قدسی زاد - مولف:  احمد هاشمی - مولف:  حسن اسدی - مولف:  منیژه صدری - مولف:  محمد مالکی - مولف:  اصغر صادقی یکتا - مولف:  علی محمد طرفداری -

نهاد آموزش عالى در دوره جدید

مولف:  علی محمد طرفداری - مولف:  رحیم نیکبخت - مولف:  بهروز طیرانی - مولف:  پریسا کرم رضایی -
از مهم‌ترین و قدیم‌ترین دانشگاههاى اسلامى شبه‌قارة هند در شهر علیگره، که تأسیس آن حاصل نهایى نهضت علیگره و تلاشهاى سرسیداحمدخان* در این نهضت به‌شمار مى‌رود
مولف:  سعید طاوسی مسرور
از کتابخانه‌هاى مصر که پس از کتابخانة اسکندریه*، دارالکتب المصریه* و معهدالمخطوطات العربیة* چهارمین کتابخانة مهم این کشور است
مولف:  یان یاست ویتکام
بزرگ‌ترین کتابخانة دانشگاهى هلند با منابع مهم در مطالعات شرق‌شناسى