جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۳۳مقاله یافت شد

مولف:  فاطمه احمدوند و محمد نورعالم بنگلادشی - مولف:  افسانه منفرد -
داکا،# بخش، ناحیه و شهرى (پایتخت) در بنگلادش.
مولف:  اشرف السادات باقری
پایتخت و بزرگ‌ترین شهر سنگال*
مولف:  عبدالکریم عطارزاده
معمار و هنرمند صدف‌کار سدة دهم و یازدهم در دربار عثمانى
مولف:  اسکندر رضای (د.ا.د.ترک)
ناحیه‌اى در سواحل دریاى آدریاتیک که امروزه 758،11 کیلومترمربع از مساحت جمهورى کرواسى را تشکیل مى‌دهد
مولف:  نصراللّه صالحی
متخلص به آصَفى، دولتمرد، نظامى و شاعر عثمانى در قرن دهم
مولف:  محمد رئیس زاده
فقیه امامىِ قرن سیزدهم و چهاردهم و از عالمان نقش‌آفرین در جهاد دفاعى مردم عراق با انگلیسیها
مولف:  رحیم رئیس نیا
صدراعظم عثمانى در نیمة نخست قرن دوازدهم