جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۹۸مقاله یافت شد

مولف:  فاطمه احمدوند و محمد نورعالم بنگلادشی - مولف:  افسانه منفرد -
داکا،# بخش، ناحیه و شهری (پایتخت) در بنگلادش.
مولف:  اشرف السادات باقری
پایتخت و بزرگ‌ترین شهر سنگال*
مولف:  عبدالکریم عطارزاده
معمار و هنرمند صدف‌کار سدة دهم و یازدهم در دربار عثمانی
مولف:  اسکندر رضای (د.ا.د.ترک)
ناحیه‌ای در سواحل دریای آدریاتیک که امروزه 758،11 کیلومترمربع از مساحت جمهوری کرواسی را تشکیل می‌دهد
مولف:  نصراللّه صالحی
متخلص به آصَفی، دولتمرد، نظامی و شاعر عثمانی در قرن دهم
مولف:  محمد رئیس زاده
فقیه امامیِ قرن سیزدهم و چهاردهم و از عالمان نقش‌آفرین در جهاد دفاعی مردم عراق با انگلیسیها
مولف:  رحیم رئیس نیا
صدراعظم عثمانی در نیمة نخست قرن دوازدهم