جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۳۳مقاله یافت شد

مولف:  فرزانه موحديان

دَهنَج، كانىِ سبزرنگ، در قديم از احجار كريمه با كاربردهاى زينتى، دارويى و كيميايى.

مولف:  مريم قائمى و عبدالكريم عطارزاده

دهنوى، محمود، استاد و هنرمند برجسته قلم‌زنى.

مولف:  مهدى عزتى

دَهوک (يا دُهوک)، مركز شمالى‌ترين استان عراق با همين نام و سومين شهر بزرگ كردستان عراق.