جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۹۸مقاله یافت شد

مولف:  عسکر بهرامی
ایران‌شناس نامی فرانسوی و از پیشگامان مطالعات اوستایی و فارسی
مولف:  علیرضا سعید و حمید باقری
محدّث، متکلم و فقیه اهل‌سنّت در سدة سوم در هرات
مولف:  نگار نادری - مولف:  شمامه محمدی فر - مولف:  فرید قاسملو - مولف:  نگار نادری و فرید قاسملو -

مواد فراوری شده یا نشده، شامل گیاهان، کانی‌ها و اجزای حیوانی، که در درمان بیماریها به‌کار می‌رفته است

مولف:  علی غفرانی
عنوان صاحب‌منصبی نظامی، و حاکمان منصوب شده از طرف خانهای مغول و جانشینانشان بر شهرهای تسخیرشده، در کنار حاکم محلی
مولف:  پروین قدسی زاد
روزنامة سیاسی، انتقادی، اجتماعی به مدیریت حسن ارسنجانی*، در سالهای 1323ـ1330ش
مولف:  گروه زبان و ادبیات - مولف:  کیت هیچینس، تلخیص از د. ایرانیکا - مولف:  شاه ولی احمدی ، با اندکی تلخیص از د. ایرانیکا - مولف:  بهرام پروین گنابادی - مولف:  ج.ا. هیوود ، با اندکی تلخیص از د.اسلام - مولف:  رحیم رئیس نیا - مولف:  رحیم رئیس نیا - مولف:  ا. ه . جونز (د. اسلام) - مولف:  ی. کناپرت (د. اسلام) -
داریال ← باب اللّان#