جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۳۳مقاله یافت شد

مولف:  حجت اللّه جودکی
مدرسه تربیت معلم در مصر
مولف:  سعید طاووسی مسرور
از مهم‌ترین مدارس و حوزه‌هاى علوم اسلامى اهل سنّت در شبه‌قاره هند
مولف:  پروین قدسی زاد - مولف:  رحیم رئیس نیا -

دارالفنون، نام چند نهاد آموزش عالى به سبک جدید در ایران و عثمانى

مولف:  غفار عبداللهی متنق
در ترکى چَناق‌قلعه بوغازى، تنگه‌اى بین دریاهاى مَرمَره و اژه
مولف:  سپهرداد مجدزاده
نام مشهور قرارداد امتیاز شصت‌ساله اکتشاف و استخراج نفت و گاز ایران میان دولت ایران و سرمایه‌دار انگلیسى، ویلیام ناکس دارسى در اواخر سده سیزدهم/ نوزدهم
مولف:  افسانه منفرد
افسر انگلیسىِ مأمور تربیت بخشى از سپاه ایران، فرمانده توپخانه سپاه و سرپرست دومین هیئت دانشجویان ایرانى در سفر به انگلستان در دوره عباس‌میرزا*