جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۹۸مقاله یافت شد

مولف:  حجت اللّه جودکی
مدرسه تربیت معلم در مصر
مولف:  سعید طاووسی مسرور
از مهم‌ترین مدارس و حوزه‌های علوم اسلامی اهل سنّت در شبه‌قاره هند
مولف:  پروین قدسی زاد - مولف:  رحیم رئیس نیا -

دارالفنون، نام چند نهاد آموزش عالی به سبک جدید در ایران و عثمانی

مولف:  غفار عبداللهی متنق
در ترکی چَناق‌قلعه بوغازی، تنگه‌ای بین دریاهای مَرمَره و اژه
مولف:  سپهرداد مجدزاده
نام مشهور قرارداد امتیاز شصت‌ساله اکتشاف و استخراج نفت و گاز ایران میان دولت ایران و سرمایه‌دار انگلیسی، ویلیام ناکس دارسی در اواخر سده سیزدهم/ نوزدهم
مولف:  افسانه منفرد
افسر انگلیسیِ مأمور تربیت بخشی از سپاه ایران، فرمانده توپخانه سپاه و سرپرست دومین هیئت دانشجویان ایرانی در سفر به انگلستان در دوره عباس‌میرزا*