جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۹۸مقاله یافت شد

مولف:  مریم ارجح
فرمانده مغول و از امرای غازان‌خان و اولجایتو
مولف:  محمد زمانی
از گماشتگان معتمد و مسلمان چنگیزخان و جانشین او، در نیمة نخست قرن هفتم
مولف:  فاطمه فنا
مجموعة مختصر دایرة‌المعارفی در علوم عقلی، یگانه نوشتة ابن‌سینا* به فارسی که در انتسابش به او تردیدی نیست
مولف:  سالمون بایفسکی (د. ایرانیکا)
لغتنامه‌ای فارسی تألیف اَشراف‌بن شرف مذکِّر فاروقی در مالوة هند که در 21 ذیحجه 807 تکمیل شد
مولف:  قنبرعلی رودگر

نگارشِ گونه‌ای از کتابهای مرجع، حاوی اطلاعاتی کلی و همه‌جانبه از همه دانشها یا طیف معیّنی از علوم یا دانشی خاص، که در دوره جدید در قالب الفبایی تدوین می‌شود

مولف:  بهرام پروین گنابادی
نخستین زن داستان‌نویس ایرانی