جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۳۳مقاله یافت شد

مولف:  مریم ارجح
فرمانده مغول و از امراى غازان‌خان و اولجایتو
مولف:  محمد زمانی
از گماشتگان معتمد و مسلمان چنگیزخان و جانشین او، در نیمة نخست قرن هفتم
مولف:  فاطمه فنا
مجموعة مختصر دایرة‌المعارفى در علوم عقلى، یگانه نوشتة ابن‌سینا* به فارسى که در انتسابش به او تردیدى نیست
مولف:  سالمون بایفسکی (د. ایرانیکا)
لغتنامه‌اى فارسى تألیف اَشراف‌بن شرف مذکِّر فاروقى در مالوة هند که در 21 ذیحجه 807 تکمیل شد
مولف:  قنبرعلی رودگر

نگارشِ گونه‌اى از کتابهاى مرجع، حاوى اطلاعاتى کلى و همه‌جانبه از همه دانشها یا طیف معیّنى از علوم یا دانشى خاص، که در دوره جدید در قالب الفبایى تدوین مى‌شود

مولف:  بهرام پروین گنابادی
نخستین زن داستان‌نویس ایرانى