جستجو مقاله

مقالات

تعداد۶۳۳مقاله یافت شد

از همخوانها، دهمین حرف الفباى فارسى، هشتمین حرف الفباى عربى، یازدهمین حرف الفباى اردو، پنجمین حرف از الفباى ترکى و چهارمین حرف از الفباى ابجدى است که آن را دال ابجد و دال غیرمنقوط و دال مهمله نیز مى‌نامند
در الفباى زبان اردو معادل حرف «د» همانند زبان فارسى، واجى انسدادى، دندانى و واکدار است
داءالاشراف ← نقرس#
کلفت شدن پوست برخى نقاط بدن انسان و بافت زیر آن در نتیجة انسداد مجارى لنفاوى، غالباً ناشى از انگل فیلاریا بانکروفتى
اصطلاحى قرآنى ـ تفسیرى و از نشانه‌هاى روز قیامت
دابِق ← مرج دابق#
از جنگهاى مشهور عرب (ایام‌العرب) در روزگار جاهلیت
شاعر شعر عامیانة ترک در قرن سیزدهم
امیر سلجوقى و حکمران گرگان و خراسان در اواخر قرن پنجم هجرى
دادخواست ← دعوا#