جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۳۳مقاله یافت شد

مولف:  آرزو نجفیان - مولف:  آرزو نجفیان - مولف:  تلخیص از د. ترک -
از همخوانها، دهمین حرف الفباى فارسى، هشتمین حرف الفباى عربى، یازدهمین حرف الفباى اردو، پنجمین حرف از الفباى ترکى و چهارمین حرف از الفباى ابجدى است که آن را دال ابجد و دال غیرمنقوط و دال مهمله نیز مى‌نامند
مولف:  آرزو نجفیان
در الفباى زبان اردو معادل حرف «د» همانند زبان فارسى، واجى انسدادى، دندانى و واکدار است
مولف:  نگار نادری
کلفت شدن پوست برخى نقاط بدن انسان و بافت زیر آن در نتیجة انسداد مجارى لنفاوى، غالباً ناشى از انگل فیلاریا بانکروفتى
مولف:  مرتضی کریمی نیا و سعید شفیعی
اصطلاحى قرآنى ـ تفسیرى و از نشانه‌هاى روز قیامت
مولف:  محمدرضا ناجی
از جنگهاى مشهور عرب (ایام‌العرب) در روزگار جاهلیت
مولف:  علی تمیزال
شاعر شعر عامیانة ترک در قرن سیزدهم
مولف:  محسن رحمتی
امیر سلجوقى و حکمران گرگان و خراسان در اواخر قرن پنجم هجرى