جستجو مقاله

مقالات

تعداد۶۸۳مقاله یافت شد

از مهم‌ترین نهضتهاى سیاسى و اجتماعى شبه‌قاره هند در دوران استعمار انگلستان که با هدف استقلال هندوستان از سلطه بریتانیا، احیاى دوران عظمت و قدرت مسلمانان شبه‌قاره و بهبود اساسى وضع توده‌هاى مردم از سوى عنایت‌اللّه‌خانِ مشرقى* (علامه شرق) در 1309ش/1930 در شهر لاهور (در ایالت پنجاب)، بنیان گذاشته شد
فرقه‌اى از درویشان شیعى‌مذهب ایرانى
در قبر نهادن میت و دفن او پس از غسل دادن، تکفین و خواندن نماز میت، مطابق با احکام و آداب شرعى
عارف سلسله چشتیه* در سده سیزدهم
عارضه‌اى پوستى که اهمیت آن بیشتر در علم فراست/ قیافه‌شناسى* بوده است
شاعر، مترجم، روزنامه‌نگار و ناقد ادبى معاصر عرب
مجمع‌الجزایرى در مغرب افریقاى شمالى در اقیانوس اطلس شمالى
شاعر و کاتب قرن سوم
راوى امامى قرن سوم
راوى‌امامى