جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۸۴مقاله یافت شد

مولف:  ابراهیم موسی پور
زوج اصطلاحی رایج در منابع اسلامی که در نوعی تقسیم‌بندی مردم به دو گروه برگزیدگان و افراد ممتاز و فرادست در برابر توده مردم و افراد عادی و فرودست، با محتواهای متفاوت به‌کار رفته است
مولف:  عثمان غازی اوزگودنلی
عنوانی برای رؤسای قبایل و حکمرانان در آسیای مرکزی
مولف:  خدیجه کثیری بیدهندی
خاندان علمی شیعی در قرن دوازدهم تا اوایل پانزدهم در عراق و ایران
مولف:  رحیم رئیس نیا
از شعرای دیوانی عثمانی در اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم
مولف:  عباس بهارلو
از نخستین و پرکارترین صحنه‌آراهای تئاتر و سینمای ایران و مشهورترین آنها از دهه 1320 تا 1340ش