جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۸۳مقاله یافت شد

مولف:  ابراهیم موسی پور
زوج اصطلاحى رایج در منابع اسلامى که در نوعى تقسیم‌بندى مردم به دو گروه برگزیدگان و افراد ممتاز و فرادست در برابر توده مردم و افراد عادى و فرودست، با محتواهاى متفاوت به‌کار رفته است
مولف:  عثمان غازی اوزگودنلی
عنوانى براى رؤساى قبایل و حکمرانان در آسیاى مرکزى
مولف:  خدیجه کثیری بیدهندی
خاندان علمى شیعى در قرن دوازدهم تا اوایل پانزدهم در عراق و ایران
مولف:  رحیم رئیس نیا
از شعراى دیوانى عثمانى در اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم
مولف:  عباس بهارلو
از نخستین و پرکارترین صحنه‌آراهاى تئاتر و سینماى ایران و مشهورترین آنها از دهه 1320 تا 1340ش