جستجو مقاله

مقالات

تعداد۶۸۳مقاله یافت شد

خاصّکیه رجوع کنید به خاصّه و عامّه#
خاصه (1) رجوع کنید به کلیات خمس#
خاصه(2) رجوع کنید به خاصّ#
زوج اصطلاحى رایج در منابع اسلامى که در نوعى تقسیم‌بندى مردم به دو گروه برگزیدگان و افراد ممتاز و فرادست در برابر توده مردم و افراد عادى و فرودست، با محتواهاى متفاوت به‌کار رفته است
عنوانى براى رؤساى قبایل و حکمرانان در آسیاى مرکزى
خاندان علمى شیعى در قرن دوازدهم تا اوایل پانزدهم در عراق و ایران
از شعراى دیوانى عثمانى در اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم
خاقانیان رجوع کنید به شروانشاهان#
قصیده‌سراى نامى سده ششم
از نخستین و پرکارترین صحنه‌آراهاى تئاتر و سینماى ایران و مشهورترین آنها از دهه 1320 تا 1340ش