جستجو مقاله

مقالات

تعداد۶۸۳مقاله یافت شد

خارطوم رجوع کنید به خرطوم#
خارک،# جزیره‌اى در خلیج‌فارس و بخش و شهر بندرى در شهرستان بوشهر، استان بوشهر.
نام جنگ میان ابراهیم‌ بن مالک اشتر نخعى* و عُبَیداللّه‌بن زیاد* که در کنار خازِر یا خازَر (شاخابه راست رودخانه زاب*) درگرفت
سردار عرب و والى عباسیان در زمان سفاح و منصور
خازن، ابوجعفر محمد رجوع کنید به ابوجعفر خازن#
مفسر، فقیه، محدّث و صوفى قرن هفتم و هشتم
خازنى، عبدالرحمان،# منجم و متخصص علم‌الحِیَل در قرن پنجم و ششم.
خاش،# شهرستان و شهرى در استان سیستان و بلوچستان.
شخصى، خصوصى، متعلق به حکومت یا حاکم
خاص‌بک،# لقب دو تن از سرداران سلجوقیان عراق.