جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۸۳مقاله یافت شد

مولف:  مستوره خضرائی
امروزه نام پستاندارى کوچک و خاردار از خانواده خارپشتان که در منابع قدیم دربرگیرنده دو خانواده از پستانداران یعنى خارپشتان و تَشیها، و یک خانواده از ماهیها به نام خارپشت‌ماهیان بوده است
مولف:  سیدکاظم طباطبایی
یکى از هفت فقیه نامدار مدینه (فقهاى سبعه)، از تابعین