جستجو مقاله

مقالات

تعداد۶۸۳مقاله یافت شد

خادم سلیمان‌پاشا رجوع کنید به سلیمان‌پاشا، خادم#
فقیه امامى معاصر
خاران رجوع کنید به بلوچ و بلوچستان#
امروزه نام پستاندارى کوچک و خاردار از خانواده خارپشتان که در منابع قدیم دربرگیرنده دو خانواده از پستانداران یعنى خارپشتان و تَشیها، و یک خانواده از ماهیها به نام خارپشت‌ماهیان بوده است
خارج/ خارگ رجوع کنید به خارک#
از شجاعان عرب و از مسلمانان صدر اسلام
یکى از هفت فقیه نامدار مدینه (فقهاى سبعه)، از تابعین
خارجه/ خارگه رجوع کنید به واحات الخارجه#
خارشُتر رجوع کنید به ترنجبین#
خارصینى رجوع کنید به آهن چینى#