جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۸۴مقاله یافت شد

مولف:  مستوره خضرائی
امروزه نام پستانداری کوچک و خاردار از خانواده خارپشتان که در منابع قدیم دربرگیرنده دو خانواده از پستانداران یعنی خارپشتان و تَشیها، و یک خانواده از ماهیها به نام خارپشت‌ماهیان بوده است
مولف:  سیدکاظم طباطبایی
یکی از هفت فقیه نامدار مدینه (فقهای سبعه)، از تابعین