جستجو مقاله

مقالات

تعداد۶۸۳مقاله یافت شد

مفهومى کلامى و از آموزه‌هاى مشترک همه مسلمانان به معناى پایان یافتن نبوت به حضرت محمد صلى‌اللّه‌علیه‌وآله

عنوان ملکه و خویشاوند زن در میان اشراف، زن ازدواج کرده و بانوى بلندمرتبه
خاندانى از عالمان شیعى جبل‌عامل لبنان
از خاندانهاى علمى مشهور و پرنفوذ در اصفهان و سپس تهران که منصب رسمى امامت جمعه در این دو شهر (اصفهان: قرن دوازدهم تا چهاردهم، تهران: قرن سیزدهم تا پیروزى انقلاب اسلامى) را داشتند
عالم امامى اواخر دوره صفوى
فقیه و مؤلف مشهور امامى قرن دوازدهم
فقیه، محدّث و عالم امامى قرن یازدهم
شاعر فارسى‌سراى و دبیر دیوان سلجوقیان در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم
فردى که در قصر خلفا و پادشاهان یا در منزل اشراف و بزرگان و مردم عادى، به انجام کارهاى شخصى آنان، اشتغال داشت
از القاب رسمى برخى از سلاطین مملوک مصر و نیز پادشاهان عثمانى، به معناى خدمتگزار و نگهبان دو شهر مکه و مدینه