جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۸۳مقاله یافت شد

مولف:  سعید شفیعیون
شهرت سراج‌الدین على خان، ادیب، نویسنده، ناقد ادبى و شاعر فارسى‌گوى هندى قرن دوازدهم
مولف:  علی پورصفر قصابی نژاد
خاندانى حکومتگر در لنکران از 1160 تا 1339
مولف:  ابوالحسن فیاض انوش
بازماندگان چغتاى* که در قلمرو او بر قسمتى از ماوراءالنهر امارت کردند
مولف:  محسن رحمتی
از خان‌نشینان ازبک در فرغانه* و مشرق ماوراءالنهر، در سده دوازدهم و سیزدهم هجرى قمرى
مولف:  محسن رحمتی
خانات خیوه،# از خان‌نشینان ازبک در ماوراءالنهر و خوارزم از سده دهم تا چهاردهم.
خانات قازان،# خانات منشعب‌شده از اردوى زرین در سده نهم.
مولف:  رحیم رئیس نیا
خاندان تاتار* تبار حاکم بر کریمه*، از حدود نیمه دوم سده نهم تا اواخر سده دوازدهم
مولف:  فریدون نوزاد
آخرین امیر خاندان کیاییان*، از فرمانروایان گیلان در زمان صفویان