جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۸۴مقاله یافت شد

مولف:  سعید شفیعیون
شهرت سراج‌الدین علی خان، ادیب، نویسنده، ناقد ادبی و شاعر فارسی‌گوی هندی قرن دوازدهم
مولف:  علی پورصفر قصابی نژاد
خاندانی حکومتگر در لنکران از 1160 تا 1339
مولف:  ابوالحسن فیاض انوش
بازماندگان چغتای* که در قلمرو او بر قسمتی از ماوراءالنهر امارت کردند
مولف:  محسن رحمتی
از خان‌نشینان ازبک در فرغانه* و مشرق ماوراءالنهر، در سده دوازدهم و سیزدهم هجری قمری
مولف:  محسن رحمتی
خانات خیوه،# از خان‌نشینان ازبک در ماوراءالنهر و خوارزم از سده دهم تا چهاردهم.
خانات قازان،# خانات منشعب‌شده از اردوی زرین در سده نهم.
مولف:  رحیم رئیس نیا
خاندان تاتار* تبار حاکم بر کریمه*، از حدود نیمه دوم سده نهم تا اواخر سده دوازدهم
مولف:  فریدون نوزاد
آخرین امیر خاندان کیاییان*، از فرمانروایان گیلان در زمان صفویان