جستجو مقاله

مقالات

تعداد۶۸۳مقاله یافت شد

خوارزمی#‌
از همخوانها، نهمین حرف الفباى فارسى، هفتمین حرف الفباى عربى، دهمین حرف الفباى اردو و بیست و چهارمین حرف در ترتیب ابجدى
خابران رجوع کنید به خاوران#
خابطیه/ حابطیه رجوع کنید به احمدبن خابط#
خابور،# ناحیه‌اى باستانى در شمال سوریه و نام دو رودخانه در شمال بین‌النهرین.
خاتم(1)،# شهرستانى در جنوب استان یزد به مرکزیت شهر هرات.
علامت خاص شاهان، خلفا، صاحب منصبان، علما و گاه مردم عادى بر مکتوباتشان
خاتم الاولیاء رجوع کنید به ولایت(1)#
خاتم‌النبیین رجوع کنید به خاتمیت#
، از هنرهاى سنّتى و صنایع‌دستى ایران، تزیین سطوح اشیا به ویژه اشیاى چوبى با ترکیبى از چند ضلعیهاى منظم چوبى، استخوانى و فلزى