جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۶۸۳مقاله یافت شد

مولف:  آرزو نجفیان
از همخوانها، نهمین حرف الفباى فارسى، هفتمین حرف الفباى عربى، دهمین حرف الفباى اردو و بیست و چهارمین حرف در ترتیب ابجدى
مولف:  احمد آرین نیا
خابور،# ناحیه‌اى باستانى در شمال سوریه و نام دو رودخانه در شمال بین‌النهرین.
مولف:  محمدحسن یزدانی
خاتم(1)،# شهرستانى در جنوب استان یزد به مرکزیت شهر هرات.
مولف:  علی غفرانی
علامت خاص شاهان، خلفا، صاحب منصبان، علما و گاه مردم عادى بر مکتوباتشان
مولف:  عبدالکریم عطارزاده
، از هنرهاى سنّتى و صنایع‌دستى ایران، تزیین سطوح اشیا به ویژه اشیاى چوبى با ترکیبى از چند ضلعیهاى منظم چوبى، استخوانى و فلزى