جستجو مقاله

مقالات

تعداد۹۱۷مقاله یافت شد

مولف:  سیدعلی طالقانی
عنوانى عام براى فرقه‌هاى معتقد به حلول خدا در برخى انسانها
مولف:  محسن حدّادی
از مشایخ طریقت گُلشَنیه و مؤلف تذکره مشایخ خلوتیه
مولف:  ستار عودی
شهرى در قسمت مرکزى عراق که گفته مى‌شود سیف‌الدوله مَزْیَدى در اواخر قرن پنجم آن را بنا کرد
مولف:  مریم حسینی آهق
فقیه مهم و تأثیرگذار امامى در قرن ششم
مولف:  محمدکاظم رحمتی
محدّث و مورخ امامى قرن پنجم و ششم
مولف:  مهرداد عباسی
محدّث و فقیه شیعى قرن هشتم و نهم
حلّى، حسن‌بن یوسف رجوع کنید به علامه حلّى،حسن‌بن یوسف#
مولف:  محمد رئیس زاده
فقیه بزرگ امامى قرن چهاردهم
حِلیّت رجوع کنید به احکام خمسه#
مولف:  سیدجعفر سجادی و حسن سیدعرب
(نام کامل آن: حلیة‌الاولیاء و طبقاتُ الْاَصفیاء) کتابى‌به عربى در شرح‌حال حدود هفتصد تن از صحابه بزرگ پیامبر صلى‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم و نیز عابدان و عارفان از صدر اسلام تا زمان مؤلف، نوشته احمدبن عبداللّه، مشهور به ابونُعَیمِ اصفهانى*، حافظ و محدّث قرن چهارم و پنجم