جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۹۱۸مقاله یافت شد

مولف:  شهناز شایان فر
حمزه گیلانى، #از حکماى شیعى قرن دوازدهم و شاگرد ملامحمدصادق اردستانى*.
مولف:  شهناز رازپوش
دومین پسر و ولیعهد سلطان محمد خدابنده صفوى
مولف:  محمود امیدسالار
حمزه‌نامه،# یکى از حماسه‌هاى عامیانه منثور فارسى در شرح احوال امیرحمزه و جنگهاى او.
مولف:  علی بیات
از رسوم عرب جاهلى در زیارت خانه خدا
مولف:  وحید ریاحی
حِمْص،# استان و شهرى در سوریه.
مولف:  محمدرضا ناجی
حِمص، جنگ،# نبردى میان ممالیک مصر و لشکریان مغول در سال 680، نزدیک حمص*.
مولف:  وحید ریاحی
از وادیهاى (رودهاى) فصلى در عربستان سعودى