جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۸۵مقاله یافت شد

عنوان‌ بازنویسی‌ جالینوس‌ *از بخشی‌ از رساله تیمائوسِ افلاطون‌
جوامع‌ العلوم‌ رجوع کنید به ابن‌فریغون‌#
اصطلاحی‌ حدیثی‌
جوامع‌ کتاب‌ طیماوس‌ رجوع کنید به جوامع‌ الطیمائوس‌ فی‌ العلم‌ الطبیعی‌#
از نخستین‌ نثرنویسان‌ اردو زبان‌ در اواخر سده دوازدهم‌ و اوایل‌ سده سیزدهم‌ در شبه‌ قاره‌
جوانرود،# شهرستان‌ و شهری‌ در شمال‌ غربی‌ استان‌ کرمانشاه‌.
از خاندانهای‌ معتبر قفقاز و شوشی‌، در دوره قاجار
پیر افسانه‌ای‌ صنف‌ قصاب‌ و نام‌ بقعه‌ای‌ در جنوب‌ تهران‌
جوانمردی‌ رجوع کنید به فتوت#‌
نقیب‌، نسب‌شناس‌، شاعر، جغرافیانگار و مورخ‌ سده ششم‌