جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۸۵مقاله یافت شد

جواب ‌الفسیح ‌لِما لَفَّقَهُ عبدالمسیح‌ رجوع کنید به رَدّیه‌/ ردّیه ‌نویسی‌#

ابوجعفر محمدبن‌ علی‌بن ‌موسی‌بن ‌جعفربن ‌محمدبن‌ علی‌بن ‌الحسین‌بن ‌علی‌بن ‌ابی‌طالب ‌علیهم‌السلام‌، امام‌نهم‌ از امامان‌ دوازده‌گانه ‌و یکی ‌از چهارده‌معصوم‌

جوادآباد ،# بخش‌ و شهری‌ در شهرستان ‌ورامین‌، در استان‌ تهران‌.
ملقب‌ به ‌جمال‌الدین‌، وزیر ایرانی ‌تبار زنگیان‌*در سده‌ ششم‌
جوادبن ‌سعید بغدادی‌ رجوع کنید به فاضل‌ جواد#
صدراعظم‌ و مؤلف‌ دوره‌ عثمانی‌
آخرین‌خان‌گنجه‌ قبل ‌از تسلط ‌روسیه‌ بر آن‌
رسم‌ عرب ‌در عصر جاهلی‌ که‌ براساس‌ آن‌ فرد یا قبیله ‌ضعیف‌ در پناه ‌فرد یا قبیله ‌قوی‌ قرار می‌گرفت‌ و در اسلام‌ نیز با تغییراتی‌ تأیید شد
جوار (اصطلاح‌فقهی‌) رجوع کنید به امان‌؛ پناهندگی#‌
جواربیه‌ رجوع کنید به مُشَبهه#‌