جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۷۸۵مقاله یافت شد

مولف:  یوسف رحیم لو
چهارمین‌ مرشد طریقت ‌صفوی‌
مولف:  سیدحسین رئیس السادات
سردار عرب‌ و عامل ‌هشام‌بن ‌عبدالملک ‌اموی‌ در سند و خراسان‌
مولف:  مسعود عرفانیان
یکی‌از رهبران‌ قیام‌ مسلمانان ‌آسیای‌ مرکزی‌ بر ضد حکومت ‌روسیه‌ تزاری‌ و شوروی‌
مولف:  اکرم ارجح
نگارگر ایرانی ‌اواخر قرن‌هشتم‌ و اوایل ‌قرن ‌نهم‌
مولف:  فردریک نیسن
جنیزه‌،# مجموعه‌ اسناد و مدارک‌ کشف‌ شده‌ در جنیزه‌ کنیسه‌ بن‌عزرا در فُسطاط‌.
مولف:  سید مسعود نوری و مریم حسینی آهق
جنین ‌در لغت‌ به ‌معنای‌ پوشاندن‌ چیزی‌ از حواس‌است ‌و به ‌فرزند در شکم‌ مادر، از آن‌رو که‌ پوشیده ‌و پنهان‌است‌، جنین ‌گفته‌ می‌شود (رجوع کنید به خلیل‌بن‌ احمد؛ جوهری‌؛ ابن‌فارس‌؛ راغب‌ اصفهانی‌، ذیل‌«جنّ»)
مولف:  مستوره خضرایی
دانه ‌گیاهی ‌یک ‌ساله ‌از جنس‌ هُردئوم‌ (تیره‌گندمیان)، دارای ‌چندین ‌گونه، که ‌جو معمولی‌ با نام‌ علمی‌ هردئوم‌ وولگاره‌ یا هردئوم‌ دیستیکُم‌، از انواع‌ کاشته ‌شده ‌این ‌غله‌ مهم ‌است‌ که ‌از قدیم ‌خوراک ‌انسان ‌و حیوان ‌بوده ‌است‌(برای ‌وصف‌ مشروح‌ انواع‌ جو و نامهای ‌علمی و محلی ‌آنها در ایران‌ رجوع کنید به طباطبائی‌، کتاب‌ 1، ص90‌ـ124)
مولف:  محمد رئیس زاده
سرآغاز عنوان ‌بسیاری ‌از نوشته‌ها در پاسخ‌ به ‌سؤالات‌، آرا، شبهات‌، اعتراضات‌ یا نقدها در موضوعات‌ گوناگون‌