جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۸۵مقاله یافت شد

چهارمین‌ مرشد طریقت ‌صفوی‌
صوفی‌ نامدار قرن ‌سوم‌
سردار عرب‌ و عامل ‌هشام‌بن ‌عبدالملک ‌اموی‌ در سند و خراسان‌
یکی‌از رهبران‌ قیام‌ مسلمانان ‌آسیای‌ مرکزی‌ بر ضد حکومت ‌روسیه‌ تزاری‌ و شوروی‌
نگارگر ایرانی ‌اواخر قرن‌هشتم‌ و اوایل ‌قرن ‌نهم‌
جنیزه‌،# مجموعه‌ اسناد و مدارک‌ کشف‌ شده‌ در جنیزه‌ کنیسه‌ بن‌عزرا در فُسطاط‌.
جنین ‌در لغت‌ به ‌معنای‌ پوشاندن‌ چیزی‌ از حواس‌است ‌و به ‌فرزند در شکم‌ مادر، از آن‌رو که‌ پوشیده ‌و پنهان‌است‌، جنین ‌گفته‌ می‌شود (رجوع کنید به خلیل‌بن‌ احمد؛ جوهری‌؛ ابن‌فارس‌؛ راغب‌ اصفهانی‌، ذیل‌«جنّ»)
دانه ‌گیاهی ‌یک ‌ساله ‌از جنس‌ هُردئوم‌ (تیره‌گندمیان)، دارای ‌چندین ‌گونه، که ‌جو معمولی‌ با نام‌ علمی‌ هردئوم‌ وولگاره‌ یا هردئوم‌ دیستیکُم‌، از انواع‌ کاشته ‌شده ‌این ‌غله‌ مهم ‌است‌ که ‌از قدیم ‌خوراک ‌انسان ‌و حیوان ‌بوده ‌است‌(برای ‌وصف‌ مشروح‌ انواع‌ جو و نامهای ‌علمی و محلی ‌آنها در ایران‌ رجوع کنید به طباطبائی‌، کتاب‌ 1، ص90‌ـ124)
سرآغاز عنوان ‌بسیاری ‌از نوشته‌ها در پاسخ‌ به ‌سؤالات‌، آرا، شبهات‌، اعتراضات‌ یا نقدها در موضوعات‌ گوناگون‌
جواب ‌الصحیح ‌لِمَنْ بَدَّلَ دینَ المسیح ‌رجوع کنید به رَدّیه‌/ ردّیه ‌نویسی‌#