جستجوی مقاله

مقالات

تعداد3538مقاله یافت شد

مولف:  د. اسلام باون ؛ د. ا. ترک اوزون چارشیلی
نام‌ گروهی‌ از محافظان‌ کاخهای‌ سلطنتی‌ در تشکیلات‌ قدیم‌ حکومت‌ عثمانی‌ که‌ در اسناد قدیم‌ عثمانی‌ گاهی‌ از آنان‌ به‌ «جماعت‌ تبرداران‌» نیز تعبیر شده‌ است‌
مولف:  د. اسلام گروت
تَبَردار (1071ـ1124) صدراعظم‌ عثمانی‌ دورة‌ سلطان‌احمد سوم‌ *