جستجوی مقاله

مقالات

تعداد3538مقاله یافت شد

مولف:  عباس زریاب
‌ (نیز: باکالنجار به‌ ضبط‌ بعضی‌ از متون‌ فارسی‌ مانند تاریخ‌ طبرستان‌ و رویان‌ و نُسَخ‌ تاریخ‌ بیهقی‌ )، از امرای‌ بزرگ‌ گرگان‌ و طبرستان‌ در دولت‌ آل‌زیار، در قرن‌ پنجم‌
مولف:  مینو یوسف نژاد ـ گروه جغرافیا
(جمعیت‌ آن‌ در 1367ش‌/1988 حدود 000 ، 45 تن‌)، جزیره‌ای‌ مسلمان‌نشین‌ در جنوب‌ غربی‌ جزیرة‌ هالماهرا در منطقة‌ مُلوکا ی‌ شمالی‌، در دریای‌ مُلوکا، در ایالت‌ ملوک‌ ، در شمال‌ شرقی‌ اندونزی‌
مولف:  د. ا. د. ترک سماوی اییجه
مسجدی‌ در استانبول‌، تبدیل‌ شده‌ از بنای‌ کهنی‌ متعلق‌ به‌ روم‌ شرقی‌