جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۷۲مقاله یافت شد

مولف:  رقیه میرابوالقاسمی
از خطوط‌ شش‌گانة‌ (اقلام‌ ستّه‌) اسلامی‌
مولف:  محمدکاظم رحمتی

مشهور به‌ ابوحمزه‌ ثمالی‌ و ابن‌ابی‌صفیه‌، راوی‌، محدّث‌ و مفسر امامی‌ قرن‌ دوم‌ و از اصحاب‌ امام‌ سجاد، امام‌ باقر، امام‌ صادق‌ و امام‌ کاظم‌ علیهم‌السلام‌

مولف:  فرید قاسملو
رسالة‌ کوچکی‌ شامل‌ حدود یکصد جملة‌ کوتاه‌ در بارة‌ احکام‌ نجوم‌ و تأثیر آن‌ در شئون‌ گوناگون‌ زندگی‌، منتسب‌ به‌ بطلمیوس‌ * ، که‌ مترجمان‌ دورة‌ اسلامی‌، در جریان‌ نهضت‌ ترجمه‌ آن‌ را از یونانی‌ به‌ عربی‌ ترجمه‌ کردند