جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۷۲مقاله یافت شد

مولف:  فرید قاسملو
مشهور به‌ اعلم‌الدوله‌، پزشک‌، نویسنده‌ و مترجم‌ معاصر و یکی‌ از نخستین‌ دانش‌آموختگان‌ رشتة‌ پزشکی‌ جدید در ایران‌
مولف:  ستار عودی
حاکم‌ یمن‌ و فرمانروای‌ عراق‌ در اواخر عصر اموی‌
مولف:  علی پورصفر قصابی نژاد
قبیلة‌ بزرگ‌ عرب‌ عدنانی‌
مولف:  ستار عودی
شهر و قلعه‌ای‌ قدیمی‌ در یمن‌