جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۲مقاله یافت شد

ثقفی‌، میرزامحمد رجوع کنید به تهرانی‌، ابوالفضل‌#
مولف:  فرید قاسملو
مشهور به‌ اعلم‌الدوله‌، پزشک‌، نویسنده‌ و مترجم‌ معاصر و یکی‌ از نخستین‌ دانش‌آموختگان‌ رشتة‌ پزشکی‌ جدید در ایران‌
مولف:  لیلی کریمیان
محدّث‌، قاضی‌ و فقیه‌ حنفی‌ قرن‌ پنجم‌ و ششم‌
ثقفی‌، محمدبن‌ اسحاق‌ نیشابوری‌ ابن‌خزیمه‌ ، محمدبن‌ اسحاق‌#
مولف:  محمدرضا ناجی
سردار اموی‌، فاتح‌ و والی‌ سند
مولف:  ستار عودی
حاکم‌ یمن‌ و فرمانروای‌ عراق‌ در اواخر عصر اموی‌
ثِقل‌ رجوع کنید به خفیف‌ و ثقیل#‌
ثقه‌ رجوع کنید به جرح‌ و تعدیل‌#
مولف:  علی پورصفر قصابی نژاد
قبیلة‌ بزرگ‌ عرب‌ عدنانی‌
مولف:  ستار عودی
شهر و قلعه‌ای‌ قدیمی‌ در یمن‌