جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۷۲مقاله یافت شد

مولف:  لیلی کریمیان
صحابی‌ پیامبر، که‌ در غزوة‌ بدر و احد شرکت‌ داشت‌ (ابن‌سعد، ج‌ 3، قسم‌ 2، ص‌ 32؛ ابن‌عبدالبرّ، ج‌ 1، ص‌ 210)

ثعلبة‌بن‌ عمرو رجوع کنید به غسانیان‌؛ ابوعَمره‌ انصاری‌

مولف:  محسن قاسم پور
راوی‌ کوفی‌ و فرمانده‌ شرطة‌ امام‌ علی‌ علیه‌السلام‌
مولف:  علی کاتبی

داستانی‌ منظوم‌ به‌ ترکی‌ آذربایجانی‌ سروده محمدباقر خلخالی.‌

مولف:  ک . ا. باسورث ( د. اسلام ) - مولف:  ج . د. لیثم ( د. اسلام ) -
ثُغور ،# اصطلاحی‌ برای‌ نقاط‌ ورودی‌ میان‌ دارالاسلام‌ * و دارالحرب‌.
مولف:  محبوبه جودکی
میرزا علی‌، عالم‌ دینی‌ و نویسنده‌ و مبارز مشروطه‌خواه‌ آذربایجانی‌