جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۷۲مقاله یافت شد

مولف:  عمر فاروق آق اون ، تلخیص از ( د. ا. ترک )
زندگینامه‌نویس‌ و محقق‌ مشهور ترک‌
مولف:  محمدمنصور هاشمی
فرقه‌ای‌ از خوارج‌، پیروان‌ ثعلبة‌بن‌ عامر (اشعری‌، ص‌ 97؛ ابوالمعالی‌، ص‌ 49؛ شهرستانی‌، ج‌ 1، ص‌ 131) یا ثعلبة‌بن‌ مشکان‌ (بغدادی‌، ص‌ 100؛ اسفراینی‌، ص‌ 33)
مولف:  طاهر رحمانی
متفکر و مبارز سیاسی‌ تونسی‌ و بنیانگذار حزب‌ آزادی‌خواه‌ قانون‌ اساسی‌ در تونس‌