جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۲مقاله یافت شد

ثابت‌بن‌ قرّه‌ ، ابوالحسن‌،# مترجم‌ و فیلسوف‌ و ریاضیدان‌ و منجم‌ و طبیب‌ قرن‌ سوم‌.
ملقب‌ به‌ ضَریر (نابینا) و عابد، از راویان‌ حدیث‌ در کوفه‌
محدّث‌ و راوی‌ قرن‌ دوم‌ و از سران‌ بُتریه‌ *
سرمایه‌دار و بازرگان‌ بهائی‌ و مؤسس‌ تلویزیون‌ ایران‌
ثابت‌ ضریر رجوع کنید به ثابت‌بن‌موسی‌#
عنوان‌ مسئله‌ یا شبهه‌ای‌ در فلسفه‌ در بارة‌ نسبت‌ موجودات‌ مجرد و تغییرناپذیر با موجودات‌ مادّی‌ و متغیر
آبادی‌ قدیمی‌ در مشرق‌ عربستان‌سعودی‌
لقب‌ امام‌ حسین‌ علیه‌السلام‌ در منابع‌ شیعی‌
شارح‌ برجستة‌ آثار ارسطو، فیلسوف‌، مدرس‌، خطیب‌ توانا و سیاستمدار پرنفوذ
ثانی‌، آل‌ رجوع کنید به آل‌ثانی‌#