جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۷۲مقاله یافت شد

مولف:  نسرین سراجی پور - مولف:  حمیدرضا گیاهی یزدی -
ثابت‌بن‌ قرّه‌ ، ابوالحسن‌،# مترجم‌ و فیلسوف‌ و ریاضیدان‌ و منجم‌ و طبیب‌ قرن‌ سوم‌.
مولف:  علیرضا بهاردوست
محدّث‌ و راوی‌ قرن‌ دوم‌ و از سران‌ بُتریه‌ *
مولف:  حسن شمسینی غیاثوند
سرمایه‌دار و بازرگان‌ بهائی‌ و مؤسس‌ تلویزیون‌ ایران‌
مولف:  منیره پلنگی
عنوان‌ مسئله‌ یا شبهه‌ای‌ در فلسفه‌ در بارة‌ نسبت‌ موجودات‌ مجرد و تغییرناپذیر با موجودات‌ مادّی‌ و متغیر
مولف:  ستار عودی
آبادی‌ قدیمی‌ در مشرق‌ عربستان‌سعودی‌
مولف:  مهرداد عباسی
لقب‌ امام‌ حسین‌ علیه‌السلام‌ در منابع‌ شیعی‌
مولف:  محمدرضا بهشتی
شارح‌ برجستة‌ آثار ارسطو، فیلسوف‌، مدرس‌، خطیب‌ توانا و سیاستمدار پرنفوذ