جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۷۲مقاله یافت شد

مولف:  ایرج پروشانی
 پنجمین‌ حرف‌ از الفبای‌ فارسی‌، چهارمین‌ حرف‌ از الفبای‌ عربی‌ (اَبْتَثْ)، در ترتیب‌ ابجدی‌ حرف‌ بیست‌وسوم‌ (در شکل‌ ثَخِذْ، با ارزش‌ عددی‌ پانصد) و در اختصارات‌ نشانة‌ «حدیث‌»
مولف:  عمر فاروق آق اون ، تلخیص از ( د. ا. ترک )
شاعر ترکِ سدة‌ یازدهم‌ و دوازدهم‌
مولف:  محمدمنصور هاشمی
مفهومی‌ در کلام‌ اسلامی‌ که‌ گروهی‌ از معتزله‌ به‌ آن‌ قائل‌ بودند
مولف:  علی زمانی قمشه ای
محدّث‌ مالکی‌ مذهب‌ در قرن‌ سوم‌ و چهارم‌