جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۲مقاله یافت شد

مولف:  ایرج پروشانی
 پنجمین‌ حرف‌ از الفبای‌ فارسی‌، چهارمین‌ حرف‌ از الفبای‌ عربی‌ (اَبْتَثْ)، در ترتیب‌ ابجدی‌ حرف‌ بیست‌وسوم‌ (در شکل‌ ثَخِذْ، با ارزش‌ عددی‌ پانصد) و در اختصارات‌ نشانة‌ «حدیث‌»
مولف:  عمر فاروق آق اون ، تلخیص از ( د. ا. ترک )
شاعر ترکِ سدة‌ یازدهم‌ و دوازدهم‌
مولف:  محمدمنصور هاشمی
مفهومی‌ در کلام‌ اسلامی‌ که‌ گروهی‌ از معتزله‌ به‌ آن‌ قائل‌ بودند
شاعر قرن‌ یازدهم‌ و دوازدهم‌
ثابت‌بن‌ ابراهیم‌ حرّانی‌ رجوع کنید به ابن‌زهرون‌#
مولف:  زهرا نهاوندی
فقیه‌ و نحوی‌ و قاری‌ شیعی‌ اهل‌ حلب‌
مولف:  علی زمانی قمشه ای
محدّث‌ مالکی‌ مذهب‌ در قرن‌ سوم‌ و چهارم‌
ثابت‌بن‌ دینار رجوع کنید به ثُمالی‌، ابوحمزه‌#
کنیه‌اش‌ ابوالحسن‌، طبیب‌ و مورخ‌ برجستة‌ دربار خلفای‌ عباسی‌
مولف:  کامران ایزدی مبارکه
ثابت‌بن‌ ضحّاک‌ رجوع کنید به زیدبن‌ ثابت‌#