جستجو مقاله

مقالات

تعداد۱۱۱۱مقاله یافت شد

مولف:  نگار ذیلابی
مسجدی‌ متعلق‌ به‌ نیمة‌ قرن‌ دوم‌ واقع‌ در جنوب‌شرقی‌ دامغان‌
مولف:  شهناز رازپوش - مولف:  یعقوب آژند - مولف:  افسانه منفرد -
کتابی‌ در بارة‌ تاریخ‌ و جغرافیای‌ تاریخی‌ ایران‌ از قدیمترین‌ ایام‌ تا زمان‌ حاضر، به‌ انگلیسی‌، در هفت‌ مجلد
مولف:  اسماعیل حسن زاده
کتابی‌ به‌ فارسی‌ در تاریخ‌ عمومی‌، تألیف‌ خورشاه‌ * بن‌ قباد حسینی‌ معروف‌ به‌ ایلچی‌ نظام‌شاه‌ (متوفی‌ 972)
مولف:  محمدرضا ناجی
مهمترین‌ و قدیمترین‌ تاریخ‌ محلی‌ بر جای‌ ماندة‌ بخارا به‌ فارسی‌
مولف:  مرتضی دهقان و محمد رئیس زاده
اثری‌ بسیار مهم‌ به‌ عربی‌ در شرح‌حال‌ عالمان‌ و محدّثان‌ و بزرگان‌ بغداد، تألیف‌ خطیبِ بغدادی‌ * ، عالم‌ قرن‌ پنجم‌