جستجو مقاله

مقالات

تعداد۱۱۱۱مقاله یافت شد

محقق‌ مراکشی‌ بویژه‌ در زمینة‌ موسیقی‌
تادلی‌، ابن‌زیات‌ رجوع کنید به ابن‌زیات‌، ابویعقوب‌ یوسف‌بن‌ یحیی‌#
صاحب‌ آثاری‌ در ریاضیات‌ و احکام‌ نجوم‌
تأدیب‌ رجوع کنید به تعلیم‌ و تربیت‌#
تادئوس‌، دیر رجوع کنید به قره‌کلیسا#
نوعی‌ ساز زهی‌ ـ زخمه‌ای‌ ایرانی‌
رهبر قیامی‌ در بخارا در سدة‌ هفتم‌

شهری‌ در منطقة‌ سوس‌ در جنوب‌ مراکش‌ واقع‌ در َ31 ْ30 عرض‌ شمالی‌ و َ55 ْ8 طول‌ غربی‌ و ارتفاع‌ 250 متر

تاریخ‌/ تاریخ‌نگاری‌ . #
کتابی‌ فارسی‌ در بارة‌ دودمان‌ آصفیه‌، آخرین‌ سلسلة‌ شیعة‌ حاکم‌ بر هند (1137ـ 1368)، و رویدادهای‌ دورة‌ سلطنت‌ آنان‌، تألیف‌ غلامحسین‌ خان‌زمان‌خان‌ (متوفی‌ 1260)