جستجو مقاله

مقالات

تعداد۱۱۱۱مقاله یافت شد

عنوانی‌ که‌ خاورشناسان‌ به‌ برخی‌ از آثار ترجمه‌ شدة‌ دورة‌ ساسانی‌ به‌ عربی‌، با موضوع‌ مملکتداری‌ یا سخنان‌ و شرح‌حال‌ شاهان‌، داده‌اند
واعظ‌ خوش‌آواز و ردیف‌دان‌ دورة‌ ناصری‌ تا اواخر قاجار
بندری‌ کوچک‌ در خلیجی‌ به‌ همین‌ نام‌ در جمهوری‌ جیبوتی‌، و مقرّ «دردرِ » (سلطانِ) تاجوره‌، یکی‌ از رؤسای‌ سنّتی‌ عَفَر
همراه‌ رودهای‌ ابرو / اِبرُه‌، دویره‌ و گواذالکیویر (الوادی‌الکبیر)، یکی‌ از بزرگترین‌ رودهای‌ شبه‌جزیرة‌ ایبری‌ است‌
قومی‌ مسلمان‌ و فارسی‌زبان‌ از نژاد آریایی‌، قدیمترین‌ ساکنان‌ آسیای‌ مرکزی‌ و افغانستان‌ و ناحیة‌ سین‌کیانگ‌ چین‌، و عمده‌ترین‌ جمعیت‌ جمهوری‌ تاجیکستان‌ * در سدة‌ چهاردهم‌
کشوری‌ در جنوب‌ شرقی‌ آسیای‌ مرکزی‌
تاجیکی‌ رجوع کنید به تاجیک‌/ تاجیکها#
از مدارس‌ شافعیان‌ در بغداد
تأخر رجوع کنید به تقدم‌ و تأخر#
منطقة‌ وسیعی‌ در مرکز مراکش‌