جستجو مقاله

مقالات

تعداد۱۱۱۱مقاله یافت شد

مولف:  قنبرعلی رودگر
عنوانی‌ که‌ خاورشناسان‌ به‌ برخی‌ از آثار ترجمه‌ شدة‌ دورة‌ ساسانی‌ به‌ عربی‌، با موضوع‌ مملکتداری‌ یا سخنان‌ و شرح‌حال‌ شاهان‌، داده‌اند
مولف:  پ . بورسی ( د. اسلام )
همراه‌ رودهای‌ ابرو / اِبرُه‌، دویره‌ و گواذالکیویر (الوادی‌الکبیر)، یکی‌ از بزرگترین‌ رودهای‌ شبه‌جزیرة‌ ایبری‌ است‌
مولف:  رحیم مسلمانیان قبادیانی - مولف:  ایران کلباسی - مولف:  رحیم مسلمانیان قبادیانی -
قومی‌ مسلمان‌ و فارسی‌زبان‌ از نژاد آریایی‌، قدیمترین‌ ساکنان‌ آسیای‌ مرکزی‌ و افغانستان‌ و ناحیة‌ سین‌کیانگ‌ چین‌، و عمده‌ترین‌ جمعیت‌ جمهوری‌ تاجیکستان‌ * در سدة‌ چهاردهم‌
مولف:  مهدی کریمی و لقمان بایْمَتْاُف
کشوری‌ در جنوب‌ شرقی‌ آسیای‌ مرکزی‌
مولف:  نوراللّه کسائی
از مدارس‌ شافعیان‌ در بغداد
مولف:  محمدحجّی ، با اندکی تلخیص از ( د. اسلام )
منطقة‌ وسیعی‌ در مرکز مراکش‌