جستجو مقاله

مقالات

تعداد۱۱۱۱مقاله یافت شد

مولف:  مهین فهیمی
وزیر ایرانیِ سلطان‌ محمد خدابنده‌ اولجایتو (حک : 703ـ716) و سلطان‌ ابوسعید بهادرخان‌ (حک : 716ـ736)
مولف:  منیژه ربیعی
تاج‌الدین‌ یلدوز ،# نام‌ دوتن‌ از امرای‌ ترک‌ غوری‌.
مولف:  منیژه ربیعی
دوازدهمین‌ دختر ناصرالدین‌شاه‌
مولف:  محمدهانی ملاّ زاده
ابوالقاسم‌ برهان‌الدّین‌ محمودبن‌ حمزه‌ ، فقیه‌، نحوی‌، مفسر و مُقری‌ شافعی‌ در قرن‌ پنجم‌
مولف:  گروه تاریخ
کتابی‌ تاریخی‌ به‌فارسی‌ تألیف‌ صدر (تاج‌ یا نظام‌) الدین‌ حسن‌ نظامی‌ نیشابوری‌، مشتمل‌ بر تاریخ‌ پادشاهان‌ دهلی‌ از 587 تا 614