جستجو مقاله

مقالات

تعداد۱۱۱۱مقاله یافت شد

تآتر رجوع کنید به نمایش#‌
جنسی‌ از تیرة‌ بادنجانیان‌ ، شامل‌ تقریباً پانزده‌ نوع‌/ گونه‌ گیاه‌ علفی‌ یکساله‌، چند ساله‌ یا درختچه‌ مانند ، کمابیش‌ زهرناک‌، دارای‌ گُلهای‌ پیوستهْ گلبرکِ شیپورآسا، بیشتر سفید یا بنفش‌؛ بعض‌ گونه‌ها خواصّ دارویی‌ و (همچون‌ افیون‌ و بَنگ‌ * ) تخدیری‌ دارند، و بعض‌ دیگر را به‌خاطر گلهای‌ بزرگ‌ اندکی‌ خوشبوی‌ آنها در خانه‌ها و باغها می‌پرورند
تاتی‌، گویشها رجوع کنید به تات‌#
سرپوش‌ یا حلقه‌ای‌ زینتی‌ معمولاً از زَر و جواهرنشان‌ که‌ مَلِکان‌، مَلِکه‌ها و مانند آنان‌ در بعض‌ آیینهای‌ رسمی‌ به‌ عنوان‌ نمادِ سلطنت‌ بر سَر می‌گذارند
کاخی‌ در شرق‌ بغداد از اواخر قرن‌ سوم‌
تاج‌ التراجم‌ رجوع کنید به اسفراینی‌، شاهفور بن‌ طاهر بن‌ محمد#
تاج‌ التواریخ‌ رجوع کنید به سعدالدین‌ افندی‌#
خوانندة‌ بلند آوازة‌ موسیقی‌ ایرانی‌
تاج‌الدوله‌ یزدگردبن‌ شهریار رجوع کنید به باوندیان‌#
تاج‌الدین‌ اشنوی‌ رجوع کنید به اشنوی‌ ، تاج‌الدین#‌