جستجو مقاله

مقالات

تعداد۱۱۱۱مقاله یافت شد

جنسی‌ از تیرة‌ بادنجانیان‌ ، شامل‌ تقریباً پانزده‌ نوع‌/ گونه‌ گیاه‌ علفی‌ یکساله‌، چند ساله‌ یا درختچه‌ مانند ، کمابیش‌ زهرناک‌، دارای‌ گُلهای‌ پیوستهْ گلبرکِ شیپورآسا، بیشتر سفید یا بنفش‌؛ بعض‌ گونه‌ها خواصّ دارویی‌ و (همچون‌ افیون‌ و بَنگ‌ * ) تخدیری‌ دارند، و بعض‌ دیگر را به‌خاطر گلهای‌ بزرگ‌ اندکی‌ خوشبوی‌ آنها در خانه‌ها و باغها می‌پرورند
مولف:  هوشنگ اعلم - مولف:  سهیلا شیرجی -
سرپوش‌ یا حلقه‌ای‌ زینتی‌ معمولاً از زَر و جواهرنشان‌ که‌ مَلِکان‌، مَلِکه‌ها و مانند آنان‌ در بعض‌ آیینهای‌ رسمی‌ به‌ عنوان‌ نمادِ سلطنت‌ بر سَر می‌گذارند
مولف:  قنبرعلی رودگر
کاخی‌ در شرق‌ بغداد از اواخر قرن‌ سوم‌