جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۱۱۱۱مقاله یافت شد

مولف:  ایرج پروشانی - مولف:  علی کاتبی -
یکی‌ از همخوانها و چهارمین‌ حرف‌ از الفبای‌ فارسی‌ و سومین‌ حرف‌ از الفبای‌ عربی‌ و بیست‌ و دومین‌ حرف‌ در ترتیب‌ ابجدی‌، که‌ آن‌ را تِ، تا، تاء منقوط‌، تاء مثناة‌ فوقانی‌ (دو نقطه‌) و تای‌ قَرَشَتْ گفته‌اند
مولف:  باقر قربانی زرّین
لقب‌ یکی‌ از شاعران‌ «صعلوک‌» (راهزن‌) در دوران‌ جاهلیت‌
مولف:  مصطفی دانش پژوه
اصطلاحی‌ در حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی‌، به‌ معنای‌ عضویت‌ فرد در جمعیت‌ تشکیل‌دهندة‌ دولت‌
مولف:  مجید معارف
افرادی‌ که‌ با یک‌ یا چند تن‌ از صحابه‌ ملاقات‌ یا مصاحبت‌ کرده‌اند
مولف:  مرتضی کریمی نیا
واژه‌ای‌ در قرآن‌ کریم‌ و تورات‌ و انجیل‌ به‌ معنای‌ صندوق‌ عهد
مولف:  محمود صباحی
صندوقی‌ برای‌ حمل‌ و نگهداری‌ و دفن‌ مردگان‌
مولف:  علی پورصفر قصابی نژاد - مولف:  گیتی شکری -
اصطلاحی‌ که‌ ترکان‌ قدیم‌ به‌ بیگانگانِ مقیم‌ سرزمینهای‌ خود اطلاق‌ می‌کرده‌اند
مولف:  حجت فخری
نام‌ برخی‌ از اقوام‌ صحرانورد آسیای‌ شمالی‌ و مرکزی‌، که‌ از قرن‌ هفتم‌ به‌ همة‌ اقوام‌ مغول‌ و ترک‌ تشکیل‌دهندة‌ سپاه‌ چنگیزخان‌ و اخلافش‌ در غرب‌ آسیا و اروپا اطلاق‌ شده‌ است‌
مولف:  بهرام امیراحمدیان
جمهوری‌ خودمختار در فدراسیون‌ روسیه‌