جستجو مقاله

مقالات

تعداد۲۵۵۳مقاله یافت شد

از عشایر کُردِ ایران‌ و عراق‌
منطقه‌ای‌ کوهستانی‌ در ناحیه‌ دیر * و سوات‌ * و چترال‌ در ولایت‌ پیشاور در پاکستان‌
عالم‌ و نویسندة‌ شافعی‌
بزرگ‌ ایل‌ یا اتحادیه‌ای‌ از پنج‌ طایفة‌ لُرِ یاراحمد، آروان‌، دالوند، قایدرحمت‌ و سگوند که‌ عمدتاً در بخش‌ زاغة‌ شهرستان‌ خرم‌آباد و بخشی‌ نیز در قسمتی‌ از سیلاخورِ عُلیا در نزدیکی‌ شهر بروجرد و ناحیة‌ میانْآبِ دزفول‌ و اطراف‌ شوش‌ ساکن‌ شده‌اند و گروهی‌ نیز چادرنشین‌ مانده‌اند
شهر و ناحیه‌ای‌ از اندلس‌ (اسپانیای‌ مسلمان‌) که‌ امروزه‌ در جنوب‌ پرتغال‌ است‌ و به‌ آن‌ بژا می‌گویند
شهر مهم‌ افریقیه‌ در کشور امروزی‌ تونس‌، واقع‌ در صد کیلومتری‌ غرب‌ شهر تونس‌
متکلّم‌ و ادیب‌ برجستة‌ اندلسی‌ در سدة‌ پنجم‌
نام‌ مستعار مَلَک‌ حِفنی‌ ناصف‌ (1304ـ1337/1886ـ 1918)، دختر حِفنی‌ ناصف‌
صدراعظم‌ مغربی‌ که‌ نام‌ واقعیش‌ احمدبن‌ موسی‌بن‌ احمد بخاری‌ بود
باحسٌان رجوع کنید به بنو حسٌان#