جستجو مقاله

مقالات

تعداد۲۵۵۳مقاله یافت شد

مسجدی‌ در شهر آجودهیا (آیودهیا) در ایالت‌ اوتارْپرادِش‌ هند که‌ به‌ دست‌ هندوهای‌ افراطی‌ ویران‌ شد

(یاگورکانیان‌/تیموریان‌ هند) خاندان‌ ترک‌ نژاد مسلمان‌ که‌ از 932 تا 1247 برافغانستان‌ و هندوستان‌ حکومت‌ کردند
نام‌ وزارت‌ جنگ‌ عثمانی‌ در قرن‌ سیزدهم‌
بابشتر رجوع کنید به ببشتر #
باب شهر رجوع کنید به باب الابواب#
عنوانِ دیوان‌ وزیراعظم‌ عثمانی‌، متداول‌ در قرون‌ دوازدهم‌ و سیزدهم‌
پیشوای‌ خرّمدینان‌ * در آذربایجان‌ که‌ در آغاز قرن‌ سوم‌ برضدّ خلافت‌ عبّاسی‌ شورش‌ کرد
نویسندگان‌ قدیم‌ مسلمان‌ همه‌ جا شهر و کشور بابل‌ را به‌ یک‌ نام‌ خوانده‌اند ] واژة‌ بابهل‌ عبری‌ است‌ که‌ آن‌ نیز از باب‌ ـ ال‌ اکدی‌ به‌ معنای‌ «دروازة‌ خدا» است‌ [
بابُل‌ ،# شهرستان‌، رود، و شهری‌ در استان‌ مازندران‌.
بابلسر ،# شهرستان‌ و شهری‌ در استان‌ مازندران‌.