جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۲۵۵۳مقاله یافت شد

مولف:  برنارد لویس ( د.اسلام )
شهری‌ در دوبریجه‌، جزو رومانی‌ کنونی‌
مولف:  حامد الگار
از مشایخ‌ سلسلة‌ خواجگان‌ ماوراءالنهر که‌ نسبت‌ طریقتی‌ ایشان‌ به‌ خواجه‌ ابو یعقوب‌ * همدانی‌ می‌رسد
مولف:  حامدالگار
درویشی‌ مجذوب‌ از ماوراءالنهرکه‌ «از وی‌ کرامات‌ و خوارق‌ عادات‌ ظهور می‌نمود» (خواندمیر، ص‌ 543)
مولف:  کاوه بیات
از جراید مشهور انتقادی‌ و طنزآمیز پس‌ از شهریور 1320 ش‌
مولف:  مینورسکی ( د.اسلام )؛ با اضافاتی از پرویز اذکائی
عارف‌ و شاعر ایرانی‌ قرن‌ پنجم‌ که‌ به‌ یکی‌ از گویشهای‌ غرب‌ ایران‌ شعر سروده‌ است‌