جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۲۵۵۳مقاله یافت شد

مولف:  ا.کوران (د.اسلام )
شهر کوچکی‌ در شمال‌ غربی‌ ترکیه‌، واقع‌ در پنجاه‌ کیلومتری‌ جنوب‌ شرقی‌ اِدِرنه‌، در کنار راه‌ آهن‌ فرعی‌ که‌ قرقلرالی‌ را به‌ راه‌ آهن‌ استانبول‌ ـ ادرنه‌ متصل‌ می‌کند
مولف:  عباس زریاب
افضل‌الدین‌ محمد بن‌ حسین‌ بن‌ محمد خوزه‌ مَرَقی‌کاشانی‌، حکیم‌ بزرگ‌ اسلام‌ و ایران‌ در نیمة‌ دوم‌ قرن‌ ششم‌ و آغاز قرن‌ هفتم‌
مولف:  احمدیاشاراجاق
از مشایخ‌ صوفیة‌ ترکمن‌ تبار آناطولی‌ در نیمة‌ اول‌ قرن‌ هفتم‌ و پایه‌گذار برخی‌ از جریانهای‌ بدعتگرا، که‌ قیام‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ بزرگی‌ را که‌ به‌ «جنبش‌ بابایی‌» مشهور شده‌ است‌ (رجوع کنید به بابایی‌ * ) بر ضد حکومت‌ سلجوقی‌ آغاز کرد
مولف:  بارتولد؛ اشپولر ( د.اسلام )
سرکردة‌ خاندان‌ ازبک‌ کِنِگِس‌ که‌ تا 1287/1870 امیرِشهرِ سبز بود
مولف:  ملکیان ـ شیروانی (ایرانیکا)

مقبره‌ای‌ متعلق‌ به‌ قرن‌ پنجم‌، واقع‌ در شمال‌ افغانستان‌، حدود شصت‌ کیلومتری‌ غرب‌ بلخ‌، که‌ در میان‌ اهالی‌ به‌ باباحاتم‌ شهرت‌ دارد