جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۹۶مقاله یافت شد

مولف:  محمدمنصور هاشمی
از مهمترین‌ آثار در حوزة‌ کلام‌ اشعری‌، نوشتة‌ قاضی‌ ابوبکر باقلانی‌ * متکلم‌ قرن‌ چهارم‌ و پنجم‌
مولف:  فریده سعیدی
از مهمترین‌ متون‌ فقهی‌ شافعیان‌ تألیف‌ ابواسحاق‌ شیرازی‌ * ، فقیه‌ شافعی‌ قرن‌ چهارم‌ و پنجم‌
مولف:  محمدرضا ناجی
کتابی‌ به‌ عربی‌ در تاریخ‌ و جغرافیا از ابوالحسن‌ علی‌بن‌ حسین‌ مسعودی‌ * (متوفی‌ 345)
مولف:  حسین هوشنگی
از کتابهای‌ متقدم‌ و مهم‌ اعتقادی‌ شیعه‌ امامیه‌، تألیف‌ محدّث‌ نامور قرن‌ چهارم‌، محمدبن‌ علی‌بن‌ بابویه‌ معروف‌ به‌ شیخ‌ صدوق‌ *
مولف:  رضا مصطفوی سبزواری
کتابی‌ ادبی‌ و تاریخی‌ به‌ فارسی‌، مشتمل‌ بر مجموعه‌ای‌ از منشآت‌ بهاءالدینِ بغدادی‌ *
مولف:  سیما نوربخش
رساله‌ای‌ به‌ عربی‌ در بارة‌ اصطلاحات‌ معارف‌ و علوم‌ در دورة‌ اسلامی‌، از میرسید شریف‌ جرجانی‌ * ، متکلم‌ و ادیب‌ و منطقی‌ سدة‌ هشتم‌ و نهم‌
مولف:  سیما نوربخش
التعلیقات‌ ،# نام‌ دو رسالة‌ فلسفی‌، یکی‌ از فارابی‌ و دیگری‌ از ابن‌سینا، هر دو به‌ عربی‌.