جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۹۶مقاله یافت شد

مولف:  اکبر ترابی
یکی‌ از کتابهای‌ شش‌گانة‌ حدیثی‌ اهل‌سنّت‌ (صحاح‌ سته‌)، تألیف‌ ابوعیسی‌ تِرْمِذی‌ *
مولف:  مریم حسینی آهق
یکی‌ از جوامع‌ حدیثی‌ اهل‌ سنّت‌، به‌ عربی‌، اثر جلال‌الدین‌ عبدالرحمان‌ سیوطی‌، عالم‌ شافعی‌ قرن‌ نهم‌ و دهم‌
تألیف‌ گیاهشناس‌ و داروشناس‌ نامدار اَندَلُسی‌، ضیاءالدین‌ ابومحمد عبداللّه‌ مالَقی‌ (منسوب‌ به‌ مالَقَه‌ در اسپانیا) مشهور به‌ ابن‌بیطار * (وفاتش‌ در دمشق‌ در 646/1248) در بارة‌ داروها و خوراکیهای‌ «مُفْرَد» (= ساده‌، غیرمرکّب‌)
مولف:  مرتضی کریمی نیا
الجبّار، به‌ عنوان‌ یکی‌ از اسمای‌ الاهی‌، یک‌ بار در قرآن‌ کریم‌ به‌ کار رفته‌ است‌: المَلِکُ القُدُّوسُ الْعَزِیزُ الجبّارُ الْمُتَکَبِّرُ (حشر:23)
مولف:  مستوره خضرایی
رساله‌ای‌ عربی‌ دربارة‌ دو بیماری‌ آبله‌ و سرخک‌، تألیف‌ ابوبکرمحمدبن‌ زکریای‌ رازی‌ * (251ـ313)، به‌ درخواست‌ یکی‌ از بزرگان‌ برای‌ استفادة‌ پزشکان‌