جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۸مقاله یافت شد

التدوین‌ فی‌ اخبار قزوین‌ رجوع کنید به رافعی‌،عبدالکریم‌#
از عمده‌ترین‌ آثار نجومی‌ خواجه‌ نصیرالدین‌ طوسی‌ به‌ عربی‌ و کتابی‌ مهم‌ در شناخت‌ اشکالات‌ الگوی‌ بطلمیوسی‌ جهان‌
الخلیل (حِبرون)،# استان و شهرى در قلمرو دولت خودگران فلسطین در کرانه غربى رود اردن.
از نامهاى خداوند
تفسیر روایى کل قرآن، تألیف جلال‌الدین سُیوطى*
از مهم‌ترین‌ کتابها در دانش‌ جرح‌ و تعدیل‌، تألیف‌ ابن‌ابی‌حاتمِ رازی‌ * (متوفی‌ 327)
الجماهیر فی‌الجواهر رجوع کنید به بیرونی‌، ابوریحان‌#
، کتابی در فلسفه‌ از فارابی، به‌ عربی
فرمانروای‌ علوی‌ زیدی‌ هُوسَمْ در نیمة‌ نخست‌ سدة‌ چهارم‌
الثِقات‌ رجوع کنید به ابن‌حِبّان#‌